هزینه تصویربرداری پس از برآورد تجهیزات ، نوع تجهیزات ، خدمات دیگر ، زمان تصویربرداری و مکان تصویربرداری اعلام می گردد.

انجام خدمات فیلمسازی

234

کارگردانی

23

تصویر برداری

3342

صدا برداری

14

تدوین

533

طراحی صحنه

3344

نویسنده

233

منشی صحنه

223

مدیر تولید