تصویربرداری مراسمات

هزینه تصویربرداری پس از برآورد تجهیزات ، نوع تجهیزات ، خدمات دیگر ، زمان تصویربرداری و مکان تصویربرداری اعلام می گردد.

انجام تصویربرداری مراسمات

مراسمات ملی

سمینار

جشنواره

نمایشگاه

کنسرت

همایش

جلسات اداری

مراسمات مذهبی